ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายสำเนาและเย็บเล่มเอกสารประกอบการประชุมประเมินคุณค่าเอกสาร
เผยแพร่เมื่อ: 23 ส.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:8
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายสำเนาและเย็บเล่มเอกสารประกอบการประชุมประเมินคุณค่าเอกสาร