ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์และคู่มือการปฏิบัติงานซ่อมสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ จำนวน 1 งาน
เผยแพร่เมื่อ: 23 ส.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:5
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์และคู่มือการปฏิบัติงานซ่อมสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ จำนวน 1 งาน