นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 26 เม.ย. 65จำนวนผู้เข้าชม:90
 

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 15.45 น. นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้การสืบค้น การตีความ การวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ประกอบการเรียนรายวิชา วิธีการและหลักฐานประวัติศาสตร์  โดยมีนางสาวณัฏฐา กล้าหาญ นักจดหมายเหตุชำนาญการ และนางสาวอาทิพรรษ์ ผาจันดา นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ บรรยาย นายศรายุทธ ธรรมโชติ นางสาวมณีรัตน์ พุทธอุปถัมภ์ และนางสาววัชราภรณ์ สิทธิวิไล นักจดหมายเหตุชำนาญการ นำชม