ประกาศรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เผยแพร่เมื่อ: 17 พ.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:922
 

ประกาศรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

(กรณีบัตรรับหนังสือสูญหาย)

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเปิดให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (กรณีบัตรรับหนังสือสูญหาย) ยื่นแบบฟอร์มการขอรับหนังสือฯ พร้อมสำเนาหลักฐานตาม
รายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์ม ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 สามารถส่งแบบฟอร์มการขอรับหนังสือฯ พร้อมสำเนาหลักฐานมาได้ที่
1. E-mail: natbook04@gmail.com
2. ไปรษณีย์: จ่าหน้าซองถึง กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ ชั้น 4 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
3. ยื่นด้วยตนเอง: ที่ห้องดำรงราชานุภาพ ชั้น 1 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับหนังสือฯ ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1Hl1RZCFd1WC3IucXPxhjlT04n9diGTAD/view?usp=sharing
หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่ห้องดำรงราชานุภาพ ชั้น 1 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ


เจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อมูลและหลักฐานของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ระหว่างวันพุธที่ 1 – วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ หากหลักฐานของท่านได้รับพิจารณา ท่านจะต้องนำแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ฉบับจริง) พร้อมหลักฐาน (ฉบับจริง) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบอีกครั้งในวันนัดหมายรับหนังสือ
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มการพิจารณาข้อมูลและหลักฐานด้านล่าง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 8423 ต่อ 142 – 146 (ในวันและเวลาราชการ)


รายละเอียดการขอรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (กรณีบัตรรับหนังสือสูญหาย)
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเปิดให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (กรณีบัตรรับหนังสือสูญหาย) ยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับหนังสือฯ พร้อมแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง), สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเจ้าของบัตรรับหนังสือฯ เสียชีวิต), หนังสือมอบอำนาจ (กรณีส่งผู้แทนมารับ)
2. ภาพถ่ายผู้เป็นเจ้าของบัตรรับหนังสือฯ ณ บริเวณมณฑลพระราชพิธีฯ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. หนังสือเชิญ (ฉบับจริง) โดยเจ้าของหนังสือเชิญต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ลงเลขที่บนหนังสือเชิญในทุกกรณี
4. ภาพถ่ายบัตรรับหนังสือฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5. พยานบุคคล ซึ่งต้องเป็นผู้มีบัตรรับหนังสือ (ฉบับจริง) หรือ ผู้ได้รับบัตรเชิญซึ่งมีรายชื่อตามเอกสารอ้างอิงของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือ ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปหรือเทียบเท่า พร้อมให้พยานบุคคลกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการขอรับหนังสือฯ ไว้เป็นหลักฐาน
6. หากมีหลักฐานอื่น ๆ สามารถนำมายื่นเพื่อประกอบการพิจารณาได้ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด


ทั้งนี้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. กรณีท่านมีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับบัตรเชิญของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือบัญชีรายชื่ออ้างอิงอื่นของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และไม่เคยได้รับหนังสือดังกล่าวมาก่อน เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาให้รับหนังสือได้ทันที
2. กรณีท่านไม่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับบัตรเชิญของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือบัญชีรายชื่ออ้างอิงอื่นของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และไม่เคยได้รับหนังสือดังกล่าวมาก่อน แต่มีหลักฐานภาพถ่ายผู้เป็นเจ้าของบัตรรับหนังสือฯ ณ บริเวณมณฑลพระราชพิธีฯ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาให้รับหนังสือได้ทันที
3. กรณีเจ้าของบัตรรับหนังสือฯ เสียชีวิต ผู้เป็นทายาทโดยชอบธรรมถือเป็นเจ้าของบัตรรับหนังสือฯ
4. กรณีไม่เข้าเงื่อนไขข้อ 1. และ ข้อ 2. เจ้าหน้าที่จะนำส่งแบบฟอร์มการขอรับหนังสือของท่านให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยตรวจสอบจากหลักฐานอื่นประกอบ เช่น หนังสือเชิญ ภาพถ่ายบัตรรับหนังสือฯ พยานบุคคล หรือหลักฐานอื่นที่ท่านนำมาแสดง โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบทางโทรศัพท์
5. กรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ลงเลขที่บนหนังสือเชิญ (ฉบับจริง) จะไม่นับว่าหนังสือเชิญฉบับดังกล่าวเป็นหลักฐาน
6. พยานบุคคล จะต้องเป็นผู้มีบัตรรับหนังสือ (ฉบับจริง) หรือ ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับบัตรเชิญของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือบัญชีรายชื่ออ้างอิงอื่นของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือ ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยจะต้องให้พยานบุคคลกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
7. กรณีที่ต้องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ