9 มิถุนายน วันจดหมายเหตุสากล
เผยแพร่เมื่อ: 09 มิ.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:135
 

"9 มิถุนายน วันจดหมายเหตุสากล"

สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The International Council on Archives: ICA) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2491 อยู่ในความอุปถัมภ์ของสำนักงานองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศเป็นองค์กรกลางสำหรับการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านบริหารจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารราชการแบบธรรมาภิบาล การอนุรักษ์ปกป้องรักษา และเผยแพร่มรดกด้านจดหมายเหตุของมนุษยชาติในโลก เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สภายุโรป (Council of Europe) รวมทั้งองค์กรกลางอื่น ๆ เช่น The International Committee of the Blue Shield เป็นต้น

ในการประชุมประจำปี ICA Annual General Meeting ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The International Council on Archives: ICA) ได้มีมติให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันจดหมายเหตุสากล ตามวันที่ก่อตั้งสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ

ในปีพ.ศ. 2564 สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการและเสวนาออนไลน์ Podcast เพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์จดหมายเหตุสากล 2021 (International Archives Week 2021) #IAW2021 ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน ภายใต้แนวคิดหลัก #EmpoweringArchives และแนวคิดรอง 3 ประการ คือ

1. ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส (Accountability and Transparency) เพื่อประชาสัมพันธ์ว่าจดหมายเหตุสามารถเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส โดยทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานรัฐและปกป้องสิทธิของตน

2. ความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย (Collaboration and Networking) เพื่อแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทำให้องค์กรจดหมายเหตุและวิชาชีพจดหมายเหตุเข้มแข็ง บรรลุเป้าหมาย และช่วยให้สาธารณชนเข้าใจงานจดหมายเหตุ

3. ความหลากหลายและไม่แบ่งแยก (Diversity and Inclusivity) เพื่อระดมความคิดในการสร้างความหลากหลายและไม่แบ่งแยกต่อกลุ่มคนและประวัติศาสตร์ต่าง ๆ

 

หมายเหตุ : ท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวันจดหมายเหตุสากล ได้ที่ https://www.ica.org