ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง พร้อมคณะ มอบภาพถ่ายภาพเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จากโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Social Distancing” (สังคมที่ห่างกัน) ให้แก่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 10 ก.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:93
 

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง พร้อมคณะ มอบภาพถ่ายภาพเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จากโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Social Distancing” (สังคมที่ห่างกัน) ซึ่งศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ร่วมกับ บริษัท บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการประกวด และภาพถ่ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “New Normal” (สังคมที่เปลี่ยนไป) ซึ่งศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ร่วมกับ บริษัท โซนี่  ไทย จำกัด เป็นผู้จัดการประกวด โดยมอบให้แก่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อบันทึกและเก็บรักษาไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ของชาติ

ภาพถ่ายจากโครงการประกวดดังกล่าว เป็นภาพที่มีความสวยงามในเชิงศิลปะ สะท้อนให้เห็นเหตุการณ์ปัจจุบัน การปฏิบัติตนระหว่างกันในสังคม ในช่วงประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จะนำภาพถ่ายทั้งหมด เข้าสู่กระบวนการประเมิน จัดเก็บ อนุรักษ์ และให้บริการสืบค้นได้ในอนาคต รวมทั้งนำมาประกอบการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญของประเทศ ในลำดับต่อไป