ขยายระยะเวลาการส่งแบบคำขอจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
เผยแพร่เมื่อ: 14 มิ.ย. 67จำนวนผู้เข้าชม:144
 

เนื่องจากขณะนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่มีความประสงค์จะจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จึงขยายเวลาการส่งแบบคำขอจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมแบบขอจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ มาที่

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาการจัดทำหนังสือที่ระลึก
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 10300
โทร. 02281 1599 ต่อ 141, 143, 145 E-mail : Korbokor57@gmail.com

สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรอง และดาวน์โหลดแบบการจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th และเว็บไซต์ของกรมศิลปากร www.finearts.go.th หรือที่ https://shorturl.at/betJ8 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2281 1599 หรือ 0 2282 8423 ต่อ 141, 143, 145 โทรสาร 0 2282 3826