Mr. Lee Sanghoon, Counsellor of the Embassy of the Republic of Korea ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 19 มี.ค. 67จำนวนผู้เข้าชม:84
 

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. Mr. Lee Sanghoon, Counsellor of the Embassy of the Republic of Korea ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติบรรยายกระบวนงานจดหมายเหตุและนำชมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐเกาหลี