นักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 18 ม.ค. 67จำนวนผู้เข้าชม:87
 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. นักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 122 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประกอบการเรียนวิชาการจัดการเอกสารดิจิทัล โดยนางสาวนภวรรณ ศรีจันทรนิตย์ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจดหมายเหตุ (นักจดหมายเหตุเชี่ยวชาญ) กล่าวต้อนรับ และเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติบรรยายและนำชม