ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศอินโดนีเซีย (NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA: ANRI) พร้อมคณะผู้บริหารและนักจดหมายเหตุ จำนวน 5 คน เข้าพบผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 09 พ.ค. 66จำนวนผู้เข้าชม:282
 

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 Mr. Imam Gunarto ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศอินโดนีเซีย (NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA: ANRI) พร้อมคณะผู้บริหารและนักจดหมายเหตุ จำนวน 5 คน เข้าพบนางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อหารือเรื่องการนำเสนอเอกสารจดหมายเหตุการก่อตั้งสมาคมอาเซียนเพื่อขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสำรวจเอกสารจดหมายเหตุความสัมพันธ์ระหว่างไทย - อินโดนีเซีย พร้อมเยี่ยมชมกระบวนงานจัดการเอกสาร (Records Management) ของกลุ่มบริหารเอกสาร โดยมีนายศรายุทธ ธรรมโชติ นักจดหมายเหตุชำนาญการ นำชม