นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 01 มี.ค. 66จำนวนผู้เข้าชม:48
 

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 31 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประกอบการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติบรรยายและนำชม