ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 22 ก.พ. 66จำนวนผู้เข้าชม:179
 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำนักศึกษา 52 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประกอบการเรียนวิชาการจัดการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องการจัดหาเอกสาร ระบบการจัดเก็บและค้นคืน การให้บริการ และการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุบรรยายและนำชม