นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 20 ต.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:327
 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประกอบการศึกษารายวิชาการจัดการจดหมายเหตุ โดยมีนางพัชรินทร์ ลั้งแท้กุล ผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ และนางสาวณัฏฐา กล้าหาญ นักจดหมายเหตุชำนาญการ บรรยาย นายศรายุทธ ธรรมโชติ  นางสาวมณีรัตน์ พุทธอุปถัมภ์ นางสาวพนิดา วงศ์บุญ นักจดหมายเหตุชำนาญการ นางสาวอาทิพรรษ์ ผาจันดา นางสาวเชิญขวัญ นิวัฒน์วราพร นางสาวเบญญาแสงคล้าย นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ และนางกฤตพร หย่องเจริญ เจ้าพนักงานจดหมายเหตุชำนาญงาน นำชม