ปรับขนาดอักษร

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

0.0/5 rating (0 votes)
  • Last update: 26 พฤษภาคม 2559
  • File size: 139.21 KB
  • Downloaded: 23218

จากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ตราขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่กำหนดข้อยกเว้นการไม่เปิดเผยข้อมูลหากจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๖ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร การปรับ ตรวจสอบ เก็บรักษา ยืม และทำลาย