ปรับขนาดอักษร

พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

0.0/5 rating (0 votes)
  • Last update: 26 พฤษภาคม 2559
  • File size: 79.36 KB
  • Downloaded: 2199

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ก วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้เอกสารราชการที่สิ้นกระแสการใช้งานมีตารางการเก็บเอกสารที่เป็นระบบ และได้รับการประเมินคุณค่าอย่างถูกต้อง สมควรแก่การเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ของชาติ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ตลอดจนให้มีหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ