ปรับขนาดอักษร

ข้อแนะนำการอ้างอิงเอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ข้อแนะนำการอ้างอิงเอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 

ในการอ้างอิงเอกสารจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงเอกสารแต่ละประเภทดังนี้

 

การเขียนเชิงอรรถ

                เอกสาร

                   สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.6 ย. 1/1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย เรื่องโรงเรียนกฎหมาย (24 กุมภาพันธ์ 2542-1ตุลาคม 2461)

                เอกสารเย็บเล่ม

                   สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.ร.5 รล.- มท. เล่ม 1เอกสารเย็บเล่ม  กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย  (จ.ศ. 1229 – 1230 ), หน้า 10.

ภาพ

          สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.ภ.สบ. 19.2.1/9ภาพส่วนบุคคลเจ้ากาวิละวงศ์     ณ เชียงใหม่ ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม

รูปถ่ายทางอากาศ

          สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.ภ. WH.2/1รูปถ่ายทางอากาศชุด Williams Hunt รูปบริเวณพระบรมรูปทรงม้า (พ.ศ. 2489)

แผนที่ แบบแปลน  แผนผัง

          สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.ผ.ร.5 กษ. 42แผนที่ กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ แผนที่มณฑลกรุงเก่าประกอบรายงานผู้ช่วยข้าหลวงเกษตรจัดการที่ดิน  ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445)

         

แถบบันทึกเสียง

                สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ถ. สบ. 2/2 แถบบันทึกเสียงบุคคล นายฉัตรทิพย์ นาถสุภา สัมภาษณ์ นายจ๋าย แซ่ตั้ง (22 กรกฎาคม 2522)

โปสเตอร์

          สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.ป. 179โปสเตอร์กองกามโรค กรมควบคุมโรคติดต่อเรื่องเอดส์เป็นแล้วตายทุกคน(พ.ศ.2530)

 

 

หนังสือแยกจากเอกสาร (น.)

          กระทรวงมหาดไทย. รายงานพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ ร.ศ. 122),หน้า 19.(กจช.น.ร. 5 ม.2/49)

สิ่งพิมพ์รัฐบาล (น.1)

          กระทรวงศึกษาธิการ. 97 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2532 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, พ.ศ. 2532). หน้า 10 (กจช.น.1/546)

         

หนังสือหายาก (น.2)

          พระยาศรีสหเทพ (เส็ง). จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. 116 เล่ม 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ร.ศ.126. (กจช.น.2/56)

 

การเขียนบรรณานุกรม

                เอกสาร

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงยุคิธรรม ร.6 ย. 1/1

เรื่องโรงเรียนกฎหมาย (24 กุมภาพันธ์ 2452-1ตุลาคม 2461)

                เอกสารเย็บเล่ม

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย          ร.5รล.- มท. เล่ม 1  (จ.ศ. 1229 – 1230 )

ภาพ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.ภาพส่วนบุคคลเจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ ภ.สบ. 19.2.1/9

ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม

รูปถ่ายทางอากาศ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.รูปถ่ายทางอากาศชุด Williams Hunt ภ. WH.2/1

รูปบริเวณพระบรมรูปทรงม้า (พ.ศ. 2489)

 

แผนที่ แบบแปลน  แผนผัง

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.แผนที่กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ

ผ.ร.5. กษ.42แผนที่มณฑลกรุงเก่าประกอบรายงานผู้ช่วยข้าหลวงเกษตรจัดการที่ดิน        ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445)

         

 

แถบบันทึกเสียง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. แถบบันทึกเสียงบุคคล นายฉัตรทิพย์ นาถสุภา ถ. สบ. 2/2  สัมภาษณ์  

นายจ๋าย แซ่ตั้ง (22 กรกฎาคม 2522)

โปสเตอร์

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.กองกามโรค กรมควบคุมโรคติดต่อป. 179 โปสเตอร์เรื่องเอดส์เป็นแล้วตายทุกคน (พ.ศ.2530)

หนังสือแยกจากเอกสาร (น.)

กระทรวงมหาดไทย, รายงานพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ เสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย เสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ ร.ศ. 122. (กจช.น.ร. 5 ม.2/49)

สิ่งพิมพ์รัฐบาล (น.1)

กระทรวงศึกษาธิการ, 97 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2532 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา,

พ.ศ. 2532. (กจช.น.1/546)

         

หนังสือหายาก (น.2)

พระยาศรีสหเทพ (เส็ง), จดหมายเหคุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. 116 เล่ม 2 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

โสภณพิพรรฒธนากร, ร.ศ.126. (กจช.น.2/56)

ผู้เขียน :

Administrator

วันที่เผยแพร่ :

วันศุกร์, 05 กรกฎาคม 2556

ผู้ชม :

3452