ปรับขนาดอักษร

สมุดภาพจดหมายเหตุพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุวราชสกุลวงศ์

สมุดภาพจดหมายเหตุพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุวราชสกุลวงศ์

 

 

   กรมศิลปากร. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

          สมุดภาพจดหมายเหตุพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุวราชสกุลวงศ์.-- พิมพ์ครั้งที่ 2. -- กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. 2558.

          232 หน้า.

          1. ราชสกุล. I. ชื่อเรื่อง.

   929.709593

   ISBN 978-616-283-241-3

 

          สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้นำภาพที่จัดแสดงนิทรรศการ ชุด ยุวเจ้าฟ้า และยุวพระองค์เจ้า รวมถึงการคัดเลือกภาพเพิ่มเติม มาจัดพิมพ์เป็นสมุดภาพ โดยการนำเสนอเนื้อหาและภาพประกอบด้วย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ พระประวัติพระอัครมเหสี และพระประวัติพระราชโอรสและพระราชธิดาโดยย่อ เรียงลำดับปีที่เสด็จพระราชสมภพและประสูติ พร้อมพระฉายาลักษณ์ พระประวัติพระอัครชายา และพระประวัติพระราชโอรสและพระราชธิดาโดยย่อ เรียงลำดับปีที่ประสูติ พร้อมพระฉายาลักษณ์ พระประวัติพระราชชายา และพระประวัติพระราชธิดาโดยย่อ พร้อมพระฉายาลักษณ์ ประวัติเจ้าจอมมารดา เรียงตามลำดับอักษรของชื่อ และพระประวัติพระราชโอรสและพระราชธิดาโดยย่อ เรียงลำดับตามปีที่ประสูติ พร้อมพระรูป

 

ราคา 350 บาท

 

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

1017