ปรับขนาดอักษร

การทำสำเนาเอกสาร

 

 1.  ผู้ค้นคว้าต้องกรอกรายละเอียด ใบขอถ่ายสำเนาเอกสารและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ห้องบริการค้นคว้า เพื่อขอทำสำเนาเอกสาร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
   
 2.  การทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทไปเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
   
 3. อนุญาตให้ผู้ค้นคว้าทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทลายลักษณ์ได้ไม่เกิน ๓๐ รายการ ต่อวัน และทำสำเนาเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุได้ไม่เกิน ๓๐ ภาพ ต่อวัน
   
 4. ผู้ค้นคว้าต้องชำระเงินค่าทำสำเนาเอกสารทุกประเภทล่วงหน้า
   
 5. ผู้ค้นคว้าต้องตรวจสอบสำเนาเอกสารให้ครบถ้วนก่อนส่งคืนต้นฉบับ
     นักจดหมายเหตุประจำห้องบริการค้นคว้ามีหน้าที่ให้คำแนะนำการใช้เอกสารจดหมายเหตุแก่ผู้ค้นคว้า เพื่อให้ผู้ค้นคว้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็วเท่านั้น การสืบค้นข้อมูลเป็นภารกิจของผู้ค้นคว้า
 

Specifications

ผู้เขียน :

Administrator

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 12 มกราคม 2559

ผู้ชม :

3791