ข่าวสาร

ชี้แจงการให้บริการของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ คลังเอกสาร ชั้น ๓ จึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการเอกสารต้นฉบับ

9 มิถุนายน วันจดหมายเหตุสากล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับนิทรรศการ จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดขยายภาพสี

ข่าวสารทั้งหมด