ข่าวสาร

UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุดวชิรญาณเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

เดือนตุลาคม 2560 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุดวชิรญาณซึ่งเก็บรักษาไว้ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นมรดกความทร...

แจ้งผลการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารทั้งหมด